ZDROJ: DIAMANT & PARTNERS s.r.o. COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI In: diamantpartners.com

COVID-19 A OCHRANA ZAMĚSTNANOSTI

Všichni, zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, se nyní potýkáme s problémem způsobeným epidemií COVID–19 a nejspíš ještě nějaký čas budeme. Vláda představila Cílený program ochrany zaměstnanosti1Usnesení vlády ze dne 31.3.2020 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády  ze dne 19.3.2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23.3.2020 č.293, dostupné na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8BT2 s trefným názvem Antivirus, cílící na zaměstnavatele a zaměstnance. Na jakou výši náhrady mzdy mají zaměstnanci během překážek v práci nárok, v jaké míře a za jakých podmínek se na těchto náhradách mezd bude podílet stát a kde si o příspěvek od státu požádat?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy, má být prostřednictvím Úřadu práce ČR poskytován příspěvek na částečnou náhradu mezd. Jedná se o příspěvek na náhradu mzdy, která zaměstnancům náleží jak z důvodu překážky na straně zaměstnance, tak z důvodu překážky na straně zaměstnavatele.

O příspěvek si budou moci zaměstnavatelé zažádat u Úřadu práce ČR již od 6.4.2020, v elektronické podobě. Žádost budou moci podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mail či přes webové rozhraní, avšak pouze s platným elektronickým podpisem. Příspěvek bude vyplácen od 12.3.2020 do 30.4.2020 včetně s tím, že se předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID–19 i na květen 2020.

Zaměstnavatelé si budou moci požádat o příspěvek v rámci těchto dvou režimů:

Režim A

 • V případě nařízení karantény zaměstnanci, je mu zaměstnavatel povinen hradit po dobu 14 dnů 60 % průměrného redukovaného výdělku.2Dle ust. § 192 zákona č. 262/2006 Sb․, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)
 • V případě uzavření provozu zaměstnavatele v důsledku nařízení vlády, je mu zaměstnavatel povinen hradit náhradu 100 % mzdy.3Dle ust. § 208  ZP

Pokud došlo k překážkám uvedeným v režimu A, poskytne stát zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, a to do maximální výše 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance.4Viz informace uveřejněná na webových stránkách MPSV, dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Režim B

 • V případě nařízení karantény nebo péče o dítě u více jak 30 % zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.5Viz informace uveřejněná na webových stránkách MPSV, dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
 • V případě překážky na straně zaměstnavatele způsobené omezením dostupnosti vstupů (surovin, výrobků a služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele, je tento povinen hradit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.6Viz ust. § 207 ZP
 • V případě omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, je tento povinen hradit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.7Viz informace uveřejněná na webových stránkách MPSV, dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Pokud došlo k překážkám uvedeným v režimu B, poskytne stát zaměstnavateli příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, a to do maximální výše 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance.8Viz informace uveřejněná na webových stránkách MPSV, dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Podmínky nároku na příspěvek

 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době;
 • Zaměstnanec musí být v pracovním poměru a musí být účasten nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy a odvést za něj povinné odvody;
 • Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce.

Program Antivirus je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Preventivně přispěje ke zlepšení postavení zaměstnanců na trhu práce prostřednictvím podpory udržení stávajícího zaměstnání. Současně refunduje zaměstnavatelům větší část vyplacených náhrad mezd, což jim zajistí navrácení určitého množství finančních prostředků, které tak mohou použít na zajištění jejich dalšího fungování.

Nejčastější dotazy

 • Pokud podnikatel nařídil zaměstnanci dovolenou, může také čerpat výhody z programu Antivirus?

Odpověď:

Ano, může, ale až po skončení dovolené a v době platnosti programu Antivirus.

 • Kde mohu podat žádost o příspěvek na mzdy?

Odpověď:

Tuto žádost budete podávat na formuláři, jenž bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách Úřadu práce ČR. Žádost se bude podávat prostřednictvím datové schránky, e-mailu či přes webové rozhraní, avšak pouze s platným elektronickým podpisem. Současně s žádostí uzavřete i dohodu o tom, že během poskytování příspěvku ze strany státu nepropustíte zaměstnance, na něhož čerpáte příspěvek.

 • Jak to bude v případě režimů s odvody za zaměstnance?

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen odvést odvody standardně, nedochází k žádným změnám.

Napište nám vzkaz