ZDROJ: Doporučení knošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese In: szu.cz

Doporučení knošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID – 19. V tomto doporučení shrnujeme důležitá fakta.

Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí doporučuje nošení u všech pacientů. V České republice je momentálně nošení roušek či jakékoliv ochrany dýchacích cest povinné.

Používání ochrany dýchacích cest je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření respiračních onemocnění, včetně COVID–19. Přesto pouhé používání ochrany dýchacích cest bez dalších opatření je nedostatečné. Musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

WHO, ECDC, RKI a další uznávané odborné instituce doporučují, aby zdravotničtí pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, ochranu dýchacích cest a ochranu očí.

Zdravotničtí pracovníci v kontaktu s potvrzeným nebo s podezřelým případem nákazy COVID-19 by podle ECDC měli mít (Ref. 1): respirátor FFP2 nebo vyšší třídy ochrany, ochranu očí, ochranné oblečení (plášť, overall) s dlouhým rukávem a rukavice.

Výlučně respirátor FFP3 se doporučuje u procesů vytvářejících aerosoly jako např. tracheální intubace, tracheostomie, odsávání z dýchacích cest, bronchoskopie, indukce sputa, kardiopulmonální resuscitace apod. U ostatních procesů je dostatečná i nižší třída ochrany. (Ref. 1)

V USA doporučuje CDC (Ref. 2) pro zdravotníky respirátory N95, jehož ochranné účinky jsou podobné jako FFP2 (Ref. 3).

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.

Při použití ochranné roušky dbejte následujících doporučení. Nosíte-li roušku, zásadní je správné nasazení a sejmutí roušky včetně odhození do odpadu. Opatrně si nasazujte roušku, ujistěte se, že zakrývá ústa a nos a pevně ji uvažte tak, aby byla minimalizována mezera mezi tváří a rouškou. Přední části roušky se během nasazování a snímání nedotýkejte. Při snímání roušky použijte následující postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu za šňůry či gumičky a sejměte ji. Po sundání roušky, nebo kdykoli jste se se dotkli přední části, umyjte si ruce mýdlem a desinfekcí. Nahraďte roušku, když je vlhká, novou čistou suchou rouškou. Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití. Vyhoďte roušku do odpadu ihned po použití.

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován.

Nemocnice, které si umí zajistit sterilizaci zdravotnických prostředků či samy disponující centrální sterilizací, mohou pro potřebu svých zdravotnických pracovníků ověřenými sterilizačními metodami sterilizovat použité respirátory, zejména respirátory třídy FFP3, pro opakované použití, a to až třikrát.

V případě rizika nákazy pacientů je třeba používat respirátory bez výdechového ventilu nebo překrýt výdechový ventil rouškou. U zvýšeného rizika vzniku aerosolu je třeba použít i ochranné brýle nebo štít.

Shrnutí: Ve vyspělých zemích vč. Evropy a USA je respirátor FFP2 (resp. v USA respirátor N95, v Číně respirátor KN95 – oba porovnatelné s FFP2) doporučovanou ochranou pro zdravotnické pracovníky při výkonu práce, a to i pro personál v kontaktu s COVID-19 pozitivními pacienty. Výjimkou jsou procedury, u kterých vzniká kontaminovaný aerosol, kde by se měl použít respirátor FFP3.

Doporučení bude upravováno v návaznosti na nové poznatky.

Ref. 1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
Ref. 2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html Ref. 3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/

Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 2020, WHO, online: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community- during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus- (2019-ncov)-outbreak

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance, 27 February 2020, WHO, online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use- 2020.1-eng.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection- prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf

Další zdroje:

https://www.who.int/docs/default-source/documents/advice-on-the-use-of-masks-2019- ncov.pdf

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im- Betrieb/Biostoffe/FAQ/pdf/Empfehlungen-organisatorische- Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=4

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_M asken.pdf?__blob=publicationFile

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html#FAQId13528066

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing- and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf

Typové profese a činnosti pro používání respirátorů a roušek

Profese

Typ ochranného prostředku

Zdravotnický pracovník JIP s ventilovanými pacienty

GB19083 / FFP3

Personál infekční kliniky

GB19083 / FFP3

Personál uvnitř rizikové zóny 3 s možným výskytem kontaminovaného aerosolu

GB19083 / FFP3

Pracovník laboratoře COVID-centra

GB19083 / FFP3

Zdravotnický pracovník – odběrová místa

FFP2 / N95 / KN95 / GB19083

Zdravotnický pracovník urgentní příjem

FFP2 / N95 / KN95 / GB19083

Zubní lékař

FFP2 / N95 / KN95 / GB19083

Zdravotnický pracovník – běžné oddělení

FFP2 / N95 / KN95

Praktický lékař

FFP2 / N95 / KN95

Ambulantní specialista

FFP2 / N95 / KN95

Lékárník

FFP2 / N95 / KN95

Potravináři – čisté prostory

FFP2 / N95 / KN95

Řidiči

FFP2 / N95 / KN95

Pokladní

FFP2 / N95 / KN95

Pracovníci s četným kontaktem s klienty

FFP2 / N95 / KN95

Armáda – četný kontakt s klienty

FFP2 / N95 / KN95

Policie – četný kontakt s klienty

FFP2 / N95 / KN95

Hasiči – četný kontakt s klienty

FFP2 / N95 / KN95

Armáda – ostatní

Rouška / FFP1

Policie – ostatní

Rouška / FFP1

Hasiči – ostatní

Rouška / FFP1

Energetika

Rouška / FFP1

Ostatní činnosti, administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce, potravinářský průmysl, běžný občan

Rouška / FFP1

Zjednodušená tabulka třídy ochrany respirátorů:

Třída ochrany / standard

FFP2

N95

KN95 (GB2626)

GB19083 (Level 1)

GB19083 (Level 2, 3)

FFP3

Filtrační účinnost

≥ 94 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 99 %

≥ 99 %

Napište nám vzkaz