ZDROJ: TIETZ, A. DOVOLENÁ V DOBĚ COVID-19 In: sedlakovalegal.cz

DOVOLENÁ V DOBĚ COVID-19

Aktualizováno dne 6. 4. 2020: S ohledem na návrh zákona, který má řešit vrácení zaplacených cen zájezdů, je nutné počkat na to, zda a v jakém znění bude přijata nová úprava, jež má odložit jejich vrácení. Novou úpravu jsme pro Vás shrnuli na konci tohoto článku.

Řada z Vás si v průběhu minulého roku rezervovala či dokonce již zaplatila dovolenou, ať už zimní či letní. Pak přišlo onemocnění Covid-19, nouzový stav a řada restrikcí. Ty se dotkly také cestování a Vaše dovolená pravděpodobně nebyla výjimkou. K dnešnímu dni nelze říci, jak se situace celosvětově bude vyvíjet. Ze strany cestovních kanceláří, ale i samotných klientů, spotřebitelů, tak dochází k odstupování od smlouvy (o zájezdu).

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno řádně, tedy ve formě a způsobem stanoveným obchodními podmínkami cestovní kanceláře.

S odstoupením od smlouvy souvisí tzv. storno poplatky, které si v takovém případě cestovní kanceláře účtují. I přesto, že cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí sjednaných služeb, zákon ji opravňuje účtovat tyto poplatky. Výše storno poplatků je upravena zejména v obchodních podmínkách příslušné cestovní kanceláře, limitaci jejich výše přináší nepřímo zákonná úprava.

SCÉNÁŘ Č. 1 – ODSTOUPENÍ BEZ ÚHRADY STORNO POPLATKŮ

V případě odstoupení od smlouvy, jejíž předmětem je zájezd v místě postiženém současnou pandemií, mají spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Této možnosti však nelze využít celoplošně u všech zájezdů, ale pouze v takovém případě, kdy v cílové destinaci, nebo v jejím bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti a tyto okolnosti mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu (například zákaz vycestování z České republiky). Pokud jste se tedy chystali vycestovat v následujících dnech, tak nejen že do zahraničí odcestovat nemůžete, ale máte navíc právo na vrácení celé ceny zájezdu.

SCÉNÁŘ Č. 2 – ODSTOUPENÍ S POVINNOSTÍ ÚHRADY STORNO POPLATKŮ

Odlišná situace je však u zájezdů, které se mají uskutečnit v létě či na podzim. U těchto zájezdů právo na vrácení celé ceny zájezdu (bez storno poplatků) v současné době neexistuje. Odstoupení od smlouvy tak bude podléhat režimu dle obchodních podmínek cestovní kanceláře, kdy spotřebiteli vzniká (není-li v obchodní podmínkách stanoveno jinak) povinnost uhradit tzv. storno poplatek.

Storno poplatek, institut odstupného, má odškodňovací charakter. Výše storno poplatku je limitována výší skutečně vynaložených nákladů, které se se zrušením zájezdu pojí (již uhrazené letenky, storno poplatky třetích subjektů apod.). Přiměřenost storno poplatků se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu.

K tomuto postupu existuje alternativa, která s sebou přináší jistou míru rizika. Pakliže by současná pandemie pokračovala až do doby Vašeho zájezdu, bylo by možné postupovat podle prvního scénáře a odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.

SCÉNÁŘE – SHRNUTÍ 

U zájezdů v následujících (či uplynulých) dnech je situace značně jednodušší a volba scénáře č. 1 je jedinou správnou cestou (i přes to, že se některé cestovní kanceláře snaží storno poplatky účtovat). U letních zájezdů je však potřebné vzít v úvahu to, zda máte zájem o dovolenou a věříte, že se situace co nejdřív uklidní, případně zdali máte chuť riskovat vyšší storno poplatky (pro případ, kdy se rozhodnete, že odstoupíte od smlouvy před zájezdem, který však bude možné uskutečnit) nebo je pro Vás výhodnější od smlouvy odstoupit rovnou, a to i za cenu uhrazení storno poplatků.

POJIŠTĚNÍ „STORNA“

Řada z Vás si bude po přečtení článku myslet, že na celou situaci vyzrála uzavřením tzv. pojištění storna zájezdu. Opak však bude bohužel pravdou. Drtivá většina pojišťoven má ve svých podmínkách tzv. výluky z pojistného plnění, při kterých není povinna plnit. Pandemická či obdobná situace, pod kterou nynější stav lze podřadit, patří mezi typické výluky z pojištění. S uhrazením storno poplatků Vám tak nikdo spoluúčastí nepomůže.

ZAPLACENÍ ZBYLÉ ČÁSTI CENY ZÁJEZDU

Mnoho z Vás se může v současné době ocitnout v situaci, kdy má zaplacenou zálohu, splatnost zbylé části ceny zájezdu se blíží, avšak máte důvodnou obavu o tom, že Vaše dovolená neproběhne (například se jedná o dovolenou za měsíc, která se měla uskutečnit ve Spojených státech). Můžete se proti „doplatku“ nějak bránit? Jedním z institutů občanského zákoníku je tzv. námitka nejistoty.

Tuto námitku lze vznést v případě, kdy u protistrany (cestovní kanceláře) nastaly skutečnosti ohrožující její schopnost plnit, a to ať již jejím zaviněním nebo z objektivních důvodů. Tato námitka Vás opravňuje, jakožto osobu povinnou uhradit peněžité plnění, odepřít toto plnění až do té doby, než bude ze strany cestovní kanceláře dána jistota, že její závazek bude splněn (zájezd se uskuteční). Poskytnout jistotu ze strany cestovní kanceláře je však v současné situaci poměrně složité.

Námitku nejistoty je vhodné písemně zaslat cestovní kanceláři, a to se stanovením lhůty k vyjádření se. V každém konkrétním případě je však potřebné, aby obava a tím i námitka byla důvodná. O tom je vhodné poradit se s Vašim právníkem, který Vám celou situaci posoudí.

ZMĚNA ZÁJEZDU NA POUKAZ

V poslední době dochází k situaci, kdy namísto odstoupení od smlouvy o zájezdu dochází ke změně na poukaz na výběr jiné dovolené. Tato situaci je pochopitelná z pohledu obou stran. Cestovní kanceláře neví, jak velký dopad na ně současná situace bude mít a chce si raději udržet zákazníky, než aby o ně (i přes storno poplatky) přišla. Pro zákazníky je naopak situace výhodná, protože si budou moci svou vysněnou dovolenou užít třeba příští rok.

Změnu zájezdu, jež se týká místa, délky pobytu, termínu pobytu či počtu nocí, nelze jednostranně nařídit. K této změně může dojít pouze, pokud s ní budete výslovně souhlasit.

Pokud s poukazem nesouhlasíte, postupuje se podle obchodních podmínek – tedy odstoupení od smlouvy podle scénáře 1 či 2.

VRÁCENÍ UHRAZENÝCH PLATEB

Cestovní kancelář je povinna při odstoupení vrátit veškeré Vámi uhrazené platby (s výjimkou částky odpovídající storno poplatkům – viz Scénář č. 2) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů. K této lhůtě je vhodné přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci. Je vhodné se tak s cestovní kanceláří domluvit např. na pozdějším navrácením peněz či vrácení po částech. V každém případě je vhodné nechat si domluvený postup písemně potvrdit.

Napište nám vzkaz