ZDROJ: HALÍŘOVÁ, G. Koronavirus: Ošetřovné během mimořádných opatření při epidemii In: beck-online.cz

Koronavirus: Ošetřovné během mimořádných opatření při epidemii

Vzhledem k sociálním dopadům pandemie koronaviru SARS-CoV-2 Parlament přijal zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který nabyl účinnosti 27. března. Tato zvláštní právní úprava doplňuje zákon o nemocenském pojištění pro dobu platnosti krizových opatření v době nouzového stavu a mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví při epidemii (§ 1 odst. 1 a 2 zákona č. 133/2020 Sb.) a řeší nejpalčivější problémy, jež vznikly při poskytování ošetřovného zaměstnaným rodičům pečujícím o malé děti, které nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení.

Zákon se zaměřuje na tři základní otázky, na které jsme poukázali již v předchozím příspěvku na toto téma – věk dětí, o které je pečováno, celková délka poskytování ošetřovného a možnost opakovaného vystřídání zaměstnanců v péči o děti. Právní úprava pamatuje i na další subjekty, o které je nutné z důvodu mimořádných opatření pečovat, a na postavení příslušníků bezpečnostních sborů. Naopak nedošlo ke změně, co se týče výše ošetřovného, ta zůstává stejná (60 % redukovaného denního vyměřovacího základu), a rozšíření okruhu oprávněných osob o další zaměstnance, dosud vyloučené z nároku. Této problematice se budeme blíže věnovat v dalších příspěvcích.

Rovněž došlo k upřesnění výčtu zařízení, k jejichž uzavření došlo v souvislosti s přijetím mimořádného opatření ve smyslu § 39 odst. 1 písm. b) bodech 1 a 2 NemPoj. Byla doplněna o zařízení, k jejichž uzavření došlo na základě rozhodnutí zřizovatele v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii nebo na základě usnesení vlády. Jedná se o předškolní zařízení a o zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti podle zákona o sociálních službách (denní stacionáře, centra denních služeb, týdenní stacionáře a sociálně terapeutické dílny) (§ 2 zákona č. 133/2020 Sb․).

Nárok na ošetřovné má nově zaměstnanec, který plní podmínky nároku podle § 39 NemPoj a nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o

  • o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku,
  • osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii (klienti zařízení sociálních služeb, kterým je poskytován příspěvek na péči),
  • nezaopatřené dítě bez ohledu na jeho věk (tedy i starší 13 let věku), které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii (§ 3 zákona č. 133/2020 Sb.).

Doba poskytování ošetřovného se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii, pokud dítě/klient zařízení sociálních služeb nemohl navštěvovat uvedená zařízení nebo školu z důvodu jejich uzavření (§ 4 odst. 1 zákona č. 133/2020 Sb.). Umožňuje se přitom, aby ošetřovné v tomto rozsahu mohlo být přiznáno i zpětně před účinností tohoto zákona (odst. 2), neboť dosavadní 9denní podpůrčí doba v řadě případů již uplynula, či nárok na ošetřovné původně nevznikl vůbec, neboť dítě již dosáhlo 10 let věku.

Zaměstnanec má nárok na ošetřovné i zpětně ovšem pouze za ty kalendářní dny, kdy nebyl v zaměstnání a pečoval doma o dítě mladší 13 let, nebo o další výše specifikované osoby. Nelze tedy nárokovat dávku např. v případech, kdy rodič chodil do zaměstnání a jeho dítě v rozmezí 10–13 let věku bylo doma samo, nebo o ně pečovala jiná osoba.

Během celé doby poskytování ošetřovného je možné se vícekrát vystřídat. Je stanovena výjimka z § 39 odst. 4 věty první NemPoj, které umožňuje pouze jedno vystřídání při péči o totéž dítě (děti). Zaměstnanci, nejčastěji pravděpodobně rodiče dětí (ale i třeba další členové domácnosti) si tak mohou podle aktuální situace v rodině, v případě nutnosti střídavě chodit do práce a být doma, flexibilně upravit pracovní a soukromé povinnosti. Musí se jednat pouze o dvě oprávněné osoby (§ 4 odst. 3 zákona č. 133/2020 Sb.).

V případě střídání oprávněných osob je vždy nutné vyznačit na tiskopisu, který vystavilo příslušné zařízení a který slouží k uplatnění nároku na ošetřovné, jednotlivé kalendářní dny, kdy zaměstnanec šel do práce a nepečoval o dítě. Za tyto dny totiž náleží mzda, nikoliv dávka. Souběh obojího je vyloučen. Podepsaný tiskopis zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli a ošetřovné bude vyplaceno za jednotlivé kalendářní měsíce.

Zpracováno k: 27. 3. 2020

Napište nám vzkaz