ZDROJ: HALÍŘOVÁ, G. Koronavirus: Zabezpečení OSVČ pečujících o dítě In: beck-online.cz

KORONAVIRUS: ZABEZPEČENÍ OSVČ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou velmi významnou skupinou výdělečně činných osob. Jejich přínos pro společnost tkví zejména v poskytování nezbytných služeb vůči veřejnosti a v uspokojování životních, sociálních a kulturních potřeb jednotlivců. Mezi stěžejní a nejpočetnější skupinu OSVČ náleží živnostníci, dále jsou to osoby podnikající v zemědělství, osoby vykonávající tzv. svobodná povolání, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti.

Mimořádná opatření vlády ČR při epidemii COVID-19 zasáhla tuto skupinu nejcitelněji, neboť jejich součástí bylo uzavření všech provozoven, kulturních, stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších zařízení poskytujících služby i většiny obchodů, a dále uzavření předškolních a školských zařízení, tudíž vznikla otázka, kdo bude pečovat o malé děti podnikajících osob, resp. jak budou tyto osoby hmotně zajištěny. OSVČ totiž na rozdíl od většiny zaměstnanců nemají nárok na ošetřovné, a to ani ty, které jsou na základě přihlášky účastny na nemocenském pojištění a hradí si řádně pojistné.

Důvodem je především specifický charakter výdělečné činnosti OSVČ spočívající v nezávislosti, samostatnosti a svobodnosti. OSVČ si organizují práci sami, nemají pevnou pracovní dobu a je tedy obtížné kontrolovat, zda osobně nevykonávající svou činnost a současně neošetřují či nepečují o člena domácnosti. Tento souběh činností je na základě § 16 písm. a) NemPoj vyloučen.

Zejména živnostníci se tak během krizových opatření dostali do velmi svízelné situace a zůstali zcela bez prostředků, a to na nejen na dobu trvání nouzového stavu, kdy nemohou podnikat, nýbrž i po celou dobu uzavření škol, jsou-li nuceni pečovat o své děti. Bylo tedy nevyhnutelné a otázkou času, kdy stát přistoupí k finanční pomoci i pro tuto skupinu osoby.

Zatímco zaměstnancům byly zákonem č. 133/2020 Sb. rozšířeny nároky na ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření, OSVČ získají finanční podporu obdobnou ošetřovnému ze speciálního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, který schválila vláda.

Podmínky nároku na finanční kompenzaci (příspěvek) mají ty OSVČ, které musí pečovat o osoby, které nemohou navštěvovat příslušná zařízení uzavřená z důvodů epidemie a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Pravidla jsou tedy nastavena stejně jako u zaměstnanců. Jedná se o péči o:

 • dítě mladší 13 let; dítě musí být v den podání žádosti o příspěvek mladší 13 let,
 • nezaopatřené dítě (max. do 26 let věku), které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
 • jinou i dospělou osobu závislou na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle SocSl.

Současně platí, že ošetřovné, tento příspěvek pro OSVČ či jinou kompenzaci již na totéž dítě či osobu nečerpá žádná jiná osoba. Není možné pobírat v jedné rodině více dávek se stejným účelem, rodič – zaměstnanec ošetřovné, druhý rodič – OSVČ příspěvek, příp. osoba ve služebním poměru služební příjem z důvodu péče o dítě (např. voják z povolání, příslušník Policie, HZS, Vězeňské služby atp.)

OSVČ žádající o příspěvek musí plnit rovněž speciální podmínky.

 • V době žádosti a po celou dobu čerpání příspěvku musí vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu pouze vedlejší činnosti nárok na příspěvek nemá – jde o případy (blíže § 9 odst. 6 PojDůch), kdy OSVČ současně:
  • vykonává zaměstnání, ze kterého je účastna na nemocenském pojištění,
  • má nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
  • pobírá starobní nebo invalidní důchod,
  • osobně pečuje o osobu závislou na její péči v domácím prostředí,
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem a je nezaopatřeným dítětem.
 • Musí být zaregistrována jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě.
 • Musí být malým a středním podnikatelem.1Za středního podnikatele se považuje podnikatel zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, za malého podnikatele se považuje podnikatel zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, za drobného podnikatele se považuje podnikatel zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců.
 • Nesmí mít žádné nedoplatky na daních z příjmu, dluh na pojistném na sociální pojištění a na pojistném na zdravotní pojištění.

Všechny uvedené skutečnosti OSVČ v žádosti prokáže čestným prohlášením, současně musí doložit doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby.

Žádosti je možné podávat od 1. dubna do 30. dubna 2020, a to přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou). Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách MPO https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/. V rámci Výzvy I programu „Ošetřovné pro OSVČ“ příspěvek náleží zpětně za měsíc březen po dobu platnosti mimořádných opatření, tedy za období od 12. března do 31. března 2020 ve výši 424 Kč na kalendářní den.

Výše dotace je pro všechny OSVČ stejná, bez ohledu na to, jak vysoký vykazují zisk, případně jaký uvádějí daňový základ pro odvod daně z příjmu, dokonce není ani rozhodné, zda jsou nemocensky pojištěné a z jakého měsíčního základu odvádějí pojistné. Pro srovnání: zaměstnanci s vyměřovacím základem (hrubým příjmem) 30 000 Kč náleží za kalendářní den ošetřovné ve výši 533 Kč; za uvedené období, tj. 20 kalendářních dnů, dostane 10 660 Kč. OSVČ bez ohledu na výši příjmu 424 Kč, tedy celkem 8 480 Kč.

Napište nám vzkaz