ZDROJ: BOMBA, M. a ŠÍCHOVÁ, A. Migrace po skončení nouzového stavu, aktuální vývoj a postřehy In: epravo.cz

Migrace po skončení nouzového stavu, aktuální vývoj a postřehy

Ačkoli vyhlášený nouzový stav související s pandemií onemocnění COVID-19 v České republice skončil a od 25. května 2020 se věci začínají vracet k normálu, v oblasti imigrační agendy jsou dopady změněného režimu stále patrné.

Omezený provoz zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

Dle prvotních informací měla omezení týkající se přijímání a vyřizování žádostí o víza a pobyty na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí skončit s koncem nouzového stavu, na většině z nich ale trvají dodnes. Omezení se totiž neřídí situací v České republice, ale jsou rozvolňována v závislosti na aktuálním stavu v jednotlivých zemích, resp. na jejich epidemiologických opatřeních prováděných z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Ministerstvo zahraničí ČR (MZV) vede seznam zemí, ve kterých je přijímání žádostí o víza a  pobyty na zastupitelských úřadech ČR již obnoveno, a kde rovněž pokračují řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů zahájená před vypuknutím pandemie. MZV tento seznam pravidelně aktualizuje a uvádí rovněž rozsah, v jakém je imigrační agenda na jednotlivých zastupitelských úřadech prováděna.

Vyřídit si pobytové oprávnění na zastupitelských úřadech ČR je zatím možné pouze v těchto zemích: Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Gruzie, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kazachstán, Libanon, Moldávie, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, Spojené arabské emiráty, Slovensko, Srbsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.

Opatření v ostatních zemích zatím neumožňují, aby zastupitelské úřady přijímaly žádosti o víza a pobyty. Zároveň ani není možné pokračovat v řízeních o žádostech o dlouhodobé pobyty, které byly na těchto zastupitelských úřadech podány ještě před vyhlášením nouzového stavu v ČR, resp. zavedení odpovídajících opatření v jednotlivých zemích.

Situace se průběžně mění, proto zájemcům o vyřízení víza či povolení k pobytu nezbývá než sledovat webové stránky MZV nebo konkrétního zastupitelského úřadu.

Vyřízení žádostí o pobytová oprávnění na území ČR

Na rozdíl od zahraničí se pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) v České republice vracejí k původnímu fungování rychleji. Od minulého týdne je již možné objednávat se nejen na snímání biometrických údajů, které bylo obnoveno jako první již za trvání nouzového stavu, ale i ke všem dalším úkonům s výjimkou podání žádosti o prodloužení povolení k trvalému pobytu, ohlášení ztráty či zcizení dokladu či změn souvisejících s pobytem cizince na území ČR. Podání žádosti o vydání náhradního dokladu za doklad ztracený, zcizený nebo poškozený také zatím není umožněno.

Bez předchozího objednání je možné přijít na pracoviště OAMP pouze ve zcela výjimečných případech jako je např. podání žádosti o pobytové oprávnění pro novorozence narozeného na území ČR nebo k vydání překlenovacího štítku. V dlouhých frontách, které se před jednotlivými pracovišti obvykle tvořily by bylo obtížné dodržovat patřičné rozestupy mezi jednotlivými žadateli.

Při objednávání prostřednictvím informační a objednávací linky Ministerstva vnitra doporučujeme obrnit se trpělivostí. Tato linka je opět v provozu každý všední den od 9 do 14 hodin a někdy je obtížné se na ni z důvodu velkého počtu volajících dovolat. Využít však lze i možnost objednání přes internet.

Až do odvolání je však upřednostňováno podávání nových žádostí o dlouhodobý pobyt (včetně zaměstnanecké karty a modré karty), o dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území, o trvalý pobyt a o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie poštou nebo datovou schránkou. Na takto podané žádosti se hledí jako by byly podány osobně. OAMP následně k prokázání totožnosti či předložení originálu matričního dokladu žadatele vyzve.

Při posuzování včasnosti podání žádosti se nouzový stav zohledňuje jako relevantní důvod pro opožděné podání. Pokud však lhůta pro podání žádosti uplyne po skončení nouzového stavu, musí již žadatel důvody svého opožděného podání prokázat. Pro zamezení případným problémům s prokazováním důvodů opožděného podání doporučujeme využít možnosti podat žádost poštou nebo datovou schránkou.

Vzhledem k velkému počtu žádostí doručených OAMP v době nouzového stavu lze v řízeních o nově podaných žádostech očekávat zdržení. Rovněž lhůty k odstranění nedostatků žádosti však s ohledem na omezený přístup veřejnosti k orgánům veřejné správy stanovuje OAMP delší než dříve. Cizinec má navíc možnost před uplynutím lhůty požádat písemně o její prodloužení nebo o přerušení řízení.

Pobyt cizinců na území České republiky po skončení nouzového stavu

Cizinci, kterým skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR v době nouzového stavu nebo záhy po jeho ukončení, a kteří nemají zájem své pobytové oprávnění prodloužit, mohou z území vycestovat v době 60 dnů od skončení nouzového stavu. Jedná se o jakousi ochrannou dobu, kdy cizincům nehrozí nebezpečí postihu za neoprávněný pobyt na území ČR. Zároveň se však nejedná o tzv. fikci pobytu dle zákona o pobytu cizinců.

Při překročení hranic ČR obdrží cizinec do svého cestovního dokladu speciální razítko osvědčující tolerovaný pobyt na území, aby nebyl státy, přes jejichž území bude cestovat do své rodné země, sankcionován za cestování bez platného oprávnění. Vstup na území jednotlivých států se vždy řídí aktuální epidemiologickou situací a opatřeními přijatými daným státem, tj. je vždy nutné sledovat nejen aktuální situaci v ČR ale i ve všech státech předpokládaného pobytu.

Vstup cizinců s povoleným pobytem na území ČR

Cizinci vstupující na území ČR jsou, až na výjimky, povinni předložit lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře. Po dobu 14 dnů od vstupu na území mají všechny osoby omezený volný pohyb a jsou povinny se zdržovat v místě svého bydliště.

Cizincům dále nebude z preventivních důvodů po dobu 14 dnů po příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště OAMP. Je-li návštěva OAMP v této době nutná pro splnění zákonné povinnosti cizince (např. povinnosti dostavit se ke zpracování biometrických údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu), nebude nedodržení zákonné lhůty pro splnění dané povinnosti sankcionováno.

Cizinci, kterým bylo již před vyhlášením nouzového stavu uděleno dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, mohou od 11. 5. 2020 přicestovat na území ČR pouze za předpokladu, že je toto vízum stále platné. Uplynula-li půlroční platnost tohoto víza, je nutné požádat příslušný zastupitelský úřad o vydání nového víza, což může být vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením v některých zemích zatím problém.

Napište nám vzkaz